O nouă sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se desfăşoară începând de luni la nivelul tuturor caselor judeţene de asigurări de sănătate.

„Ca urmare a modificărilor efectuate în actele normative, în luna iulie se desfăşoară sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii care doresc să intre în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, urmând ca pentru furnizorii aflaţi deja în contract să se facă acte adiţionale de prelungire până la sfârşitul anului, cu reanalizarea indicatorilor care au stat la baza contractului iniţial”, afirmă CNAS într-un comunicat remis presei.

Potrivit sursei citate, CNAS a propus ca pentru asistenţa medicală primară să se majoreze cu aproximativ 34%, respectiv 25%, valoarea minim garantată a punctelor per capita şi pe serviciu, la 7,8 lei, respectiv 3,5 lei; să se se introducă un nou serviciu, şi anume eliberarea unui document de atestare a gravidităţii pentru femeile însărcinate beneficiare ale pachetului minimal, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior de pachetul de servicii de bază pe durata sarcinii şi lehuziei.

De asemenea, pentru asistenţa medicală clinică de specialitate din ambulatoriu – punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate de medicul cu specialitatea psihiatrie pediatrică se dublează, de la 180 în medie pe zi la 360 în medie pe zi.

CNAS afirmă că pentru asistenţa medicală paraclinică din ambulatoriu se trece de la regularizarea trimestrială a sumelor contractate de furnizorii de servicii la regularizarea lunară, astfel încât fondurile neutilizate de unii furnizori să poată fi redistribuite mai rapid către furnizorii cu adresabilitate mai ridicată; pentru creşterea accesului asiguraţilor la serviciile medicale clinice şi paraclinice din ambulatoriu, inclusiv pentru cele de îngrijiri paliative, valabilitatea biletelor de trimitere se majorează la 90 de zile calendaristice pentru toate bolile cronice.

Totodată, pentru asistenţa medicală spitalicească se extinde pachetul de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, conform propunerilor formulate de unele comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar tariful pe caz ponderat (TCP) pentru unele spitale a fost majorat cu un procent cuprins între 15% şi 40%.

În ceea ce priveşte îngrijirile medicale/paliative la domiciliu, se dublează de la 90 la 180 numărul zilelor de îngrijiri la domiciliu de care poate beneficia un asigurat (90 de zile îngrijiri medicale la domiciliu şi 90 de zile îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni). AGERPRES